Freinet technieken

 • Werkhoeken (inrichting van het lokaal)

De klas is niet zo maar een ruimte. De inrichting is erg belangrijk. Op onze school komen veel verschillende werkhoeken voor, afhankelijk van leeftijd, groepsgrootte, leerkracht, materiaalkeuze, ruimte, enzovoort. Een werkhoek nodigt uit tot ervaringsgericht leren. Leerlingen kunnen er zelfstandig werken.  

 • Klassenvergadering

De groepsvergadering is de spil waar de dagelijkse organisatie om draait. Het werk wordt er, onder leiding van de leerkracht, in overleg georganiseerd. Elke dag begint met de klassenvergadering. Iedereen wordt serieus genomen en praat zoveel mogelijk gelijkwaardig mee. Er is wekelijks een ander kind voorzitter en secretaris. 

 • Dag- en weekplannen en organisatie

Naast vaste elementen die dagelijks plaatsvinden wordt tijd gepland om de leerlingen te leren hun eigen werkzaamheden te organiseren. Daartoe wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten en weekplannen.

De leerlingen leren tijd te overzien, keuzes te maken en zich verantwoordelijk voelen voor het uitvoeren van gepland werk. Hiermee wordt in groep 1/2 begonnen met zogenaamde dagritmekaarten. Gedurende de volgende schooljaren leren de kinderen werken met een zogenaamd werkplan. 

 • Klassendiensten

Bij klassendiensten wordt een groot aantal dagelijkse activiteiten, die nodig zijn om goed te kunnen werken ( bijv.: de kast opruimen, de vloer vegen, planten water geven), verdeeld en uitgevoerd. Hierbij dragen de leerlingen zelf de verantwoording. 

 • De vrije tekst

De vrije tekst is een door de leerling geuite en opgeschreven gedachte of gebeurtenis. Met deze techniek hebben kinderen de mogelijkheid ervaringen en fantasieën in de groep te brengen. Vertellen en schrijven over wat je meemaakt, voelt, droomt, fantaseert en denkt, is een onderdeel van de taalontwikkeling. 

De gemaakte teksten kunnen de basis zijn voor het dagelijks onderwijs zoals bijvoorbeeld wereldverkenning, spellingsonderwijs of woordbetekenis.

Zeggen en schrijven wat je op je hart hebt kan het best plaatsvinden in een veilige sfeer, als kinderen voelen dat ze serieus genomen worden. 

 • Het natuurlijk lezen/schrijven

In de kleutergroepen ontdekken leerlingen dat belevenissen ook in lettertekens weergegeven kunnen worden. Elke leerling heeft daarom een teken/vertelschrift. Zij vragen de leerkracht hun belevenis bij een tekening te schrijven en mogen dit later in de groep ‘voorlezen’.

In groep 3 wordt het lezen/schrijven gestimuleerd, door de kinderen elke dag een activiteit in de taalhoek te laten doen b.v. stempelen, woorden leggen op een letterdoos, teksten typen op de computer, met overtrekletters en werkbladen. Het gaat steeds om woorden en zinnen van de leerlingen zelf, om taal die aansluit bij hun activiteiten. Door de groep gekozen globaal woorden/teksten hangen ter ondersteuning aan de muur. 

 • Het dagboek

Dit is een boek, waarin de leerlingen bij toerbeurt gebeurtenissen in de klas, die van belang zijn, weergeven. Zij doen dit door iets in het boek te tekenen en te schrijven of te plakken.

Door het dagboek ervaren kinderen één van de functies van schrijven; het vastleggen van dingen die je meemaakt, zodat je het later terug kunt lezen. Het dagboek geeft ook structuur in de tijd. Het dagboek wordt elke dag in de klassenvergadering voorgelezen. 

 • Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie op de Freinetschool is een onderzoekende manier van werken, ervaren en leren waardoor leerlingen ontdekken hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden vastgelegd in een verslag, een werkstuk, een tentoonstelling, een spreekbeurt dat aan de groep gepresenteerd wordt. 

 • Het creatieve werk

Uitgaande van hun interesse en mogelijkheden kunnen de leerlingen door middel van creatief werk uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Kinderen leren op een natuurlijke manier de technieken van verschillende expressievormen te hanteren. 

Nieuwe technieken en vaardigheden worden daarnaast aangeboden om de leerlingen steeds meer mogelijkheden te laten ervaren. 

 • Correspondentie

Corresponderen is een van de manieren om te ervaren hoe zinvol en plezierig schrijven kan zijn. Daarom corresponderen groepen op een Freinetschool met andere groepen in het land of soms zelfs in het buitenland. 

 • Het drukken en vermenigvuldigen

Om tekeningen en teksten te kunnen verspreiden en uitwisselen moet het vermenigvuldigd worden. Daar zijn vele technieken voor. De drukpers, de limograaf, het fotokopieerapparaat of de printer. Met bijv. linosnede, zeefdruk, kartondruk en dergelijke kunnen de illustraties bij de tekst afgedrukt worden. Door deze technieken zelf te gebruiken leren de leerlingen dat kranten, websites en boeken communicatiemiddelen zijn met ideeën die van andere mensen komen en dat deze bekritiseerbaar zijn. 

 • Klassenkrant

In de klassenkrant staan teksten, liedjes, gedichten, rekenontdekkingen, interviews e.d. De krant wordt zo mogelijk door de leerlingen zelf geschreven, getypt, gezet, geïllustreerd, vermenigvuldigd, geraapt en geniet.

Als leerlingen dit zelf doen, kunnen ze letten op begrijpelijkheid, verzorging en spelling. De groepen streven ernaar om teksten foutloos af te drukken en te vermenigvuldigen. De klassenkrant wordt eens in de 6 tot 8 weken verspreid. 

 • Levend rekenen

Bij levend rekenen worden voorbeelden en situaties uit het dagelijks leven gebruikt. Deze dagelijkse zaken worden in de groep besproken en ingezet in gezamenlijke rekenvraagstukken. Bij het zoeken naar oplossingen staat het zelf ontdekkend leren centraal. De gevonden oplossingen worden in de klas besproken.