Commissies

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is op onze school een aparte commissie. De MR houdt zich vooral met beleidsmatige zaken van de school bezig, zoals financiën en formatie, en heeft wettelijk instemmings of adviesrecht (afhankelijk van het onderwerp, MR als geheel of per oudergeleding of personeelsgeleding). Formeel is de MR ook het orgaan dat beleidsvoornemens van school voorziet van advies en goedkeuring. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De vergaderdata worden op de schoolsite vermeld.
Alle MR-informatie staat hier.

De Schoolcommissie: subcommissies en werkgroepen

1. Feestcommissie

2. Oud papiercommissie

3. Verkeerscommissie

4. PR-commissie

5. Luizencontrolecommissie

1. Feestcommissie

Feesten zijn er om gevierd te worden. De feestcommissie bereidt festiviteiten voor, zoals sinterklaas, kerst, paaslentefeest en laatste schooldag. Samen met een aantal leerkrachten maakt u van dat evenement iets fantastisch voor de kinderen. In het Bulletin worden oproepen geplaatst als er ouders gevraagd worden om mee te helpen.

2. Oud papiercommissie

Elke maand wordt in onze schoolwijk het oud papier opgehaald. Hoe, is afhankelijk of u wel of geen blauwe papiercontainer van de gemeente heeft. Middels  www.twentemilieu.nl kunt u zien wanneer in uw straat het oud papier opgehaald wordt. Hulp van ouders bij het ophalen wordt zeer op prijs gesteld. Van de opbrengst worden spullen voor school aangeschaft. Overigens mogen wij van de brandweer op school geen oud papier opslaan. Woont u dus niet in onze schoolwijk dan adviseren wij u om het oud papier in uw eigen wijk aan straat te zetten.

3. Verkeerscommissie.

Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school. Verder organiseert zij activiteiten rondom verkeer en verkeersveiligheid. Vaak doen ze dat in samenwerking met verschillende landelijke organisaties zoals ANWB, VVN en de gemeente Enschede. Door als school één van de ouders officieel tot verkeersouder te benoemen, krijgen we via VVN de beschikking over veel extra (les)materiaal.

4. PR-commissie

Om bekendheid aan het Freinetonderwijs in Enschede te geven, is er een PR-werkgroep in het leven geroepen. Om die bekendheid vorm te geven, wordt er in de PR-werkgroep naar gestreefd om alle uitingen van de school naar buiten toe een duidelijke eigen “gezicht”  mee te geven. Daarnaast worden er evenementen georganiseerd om meer nieuwe ouders voor het Freinetonderwijs te interesseren.

5. Luizencontrolecommissie

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Als dit bij uw kind geconstateerd wordt, krijgt u het advies uw kind direct te behandelen. Worden er tussentijds in een bepaalde groep meer dan twee kinderen met hoofdluis geconstateerd dan zal deze groep een tijdje extra aandacht krijgen. Mocht het echter zo zijn dat steeds bij hetzelfde kind hoofdluis gevonden wordt, kan de schoolverpleegkundige worden ingeschakeld. Een goed samenspel tussen school en thuis is van groot belang.

Vergaderdata en agenda 2019-2020 

Notulen 2019-2020

15 oktober 2019 (verschoven van 18 september)

22 januari 2020, Schoolcommissie­

Notulen 2018-2019 

 

Notulen 2017-2018

 

Notulen 2016-2017