Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is op onze school een aparte commissie. De MR houdt zich vooral met beleidsmatige zaken van de school bezig, zoals financiƫn en formatie, en heeft wettelijk instemmings of adviesrecht (afhankelijk van het onderwerp, MR als geheel of per oudergeleding of personeelsgeleding). Formeel is de MR ook het orgaan dat beleidsvoornemens van school voorziet van advies en goedkeuring. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De vergaderdata worden op de schoolsite (hieronder) vermeld. Er wordt doorgaans op woensdag vergaderd van 19:30-20:30 uur op school, op dezelfde avond als de Schoolcommissie.

Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders en het team opereert de MR zelfstandig. De raad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van het team (3 leerkrachten) en de ouders (3). De oudergeleding van de MR zijn: Ivo Vellekoop (vz), Marjolein Zocca en Janneke Nijhuis. De personeelsgeleding van MR bestaat uit: Caroline Tijhuis, Mirjam Lansink en Tanja Weekenstroo.

Marjan Peters vertegenwoordigt als directeur van de school in veel vergaderingen het bestuur.

Het medezeggenschapsreglement, waarin de verdere afspraken rondom de inspraak van ouders en personeel geregeld is, staat hieronder.

Medezeggenschapsreglement

Het Jaarverslag van de MR over 2018-2019 kunt u hieronder lezen.

MR Jaarverslag 2018-2019

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Twee leden van de MR, een personeelslid (Tanja Weekenstroo) en een ouderlid (Marjolein Zocca), vertegenwoordigen de school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raad zijn alle openbare scholen van Enschede, Losser, Overdinkel, Oldenzaal en Denekamp vertegenwoordigd. Het bestuur van alle openbare scholen (Consent) brengt hier de stukken in. De afgevaardigde MR-leden adviseren, geven instemming, besluiten of bespreken onderwerpen die meestal een bovenschools karakter hebben. De zaken die in de GMR aan bod komen, worden zoveel mogelijk vooraf besproken in de MR die de vergaderdata op de GMR heeft afgestemd.

Veel informatie van de GMR is openbaar toegankelijk, kijk hiervoor op: GMR website Consent

 

Vergaderdata en agenda 2019-2020 

Reglement Medezeggenschapsraad

Notulen 2019-2020

 

Notulen 2018-2019 

 

Notulen 2017-2018

 

Notulen 2016-2017

 

Notulen 2015-2016