Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is op onze school een aparte commissie. De MR houdt zich vooral met beleidsmatige zaken van de school bezig, zoals financiƫn en formatie, en heeft wettelijk instemmings of adviesrecht (afhankelijk van het onderwerp, MR als geheel of per oudergeleding of personeelsgeleding). Formeel is de MR ook het orgaan dat beleidsvoornemens van school voorziet van advies en goedkeuring. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De vergaderdata worden op de schoolsite (hieronder) vermeld. Er wordt doorgaans op woensdag vergaderd van 19:30-20:30 uur op school, op dezelfde avond als de Schoolcommissie.

Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders en het team opereert de MR zelfstandig. De raad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van het team (3 leerkrachten) en de ouders (3). De oudergeleding van de MR zijn: Mirjam Bos (vz), Marjolein Zocca en Janneke Nijhuis. De personeelsgeleding van MR bestaat uit: Erwin Winters, Mirjam Lansink en Tanja Weekenstroo.

Marjan Peters vertegenwoordigt als directeur van de school in veel vergaderingen het bestuur.

Het medezeggenschapsreglement, waarin de verdere afspraken rondom de inspraak van ouders en personeel geregeld is, staat hieronder.

Medezeggenschapsreglement

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een personeelslid (Erwin Winters) vertegenwoordigt de school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raad zijn alle openbare scholen van Enschede, Losser, Overdinkel, Oldenzaal en Denekamp vertegenwoordigd. Het bestuur van alle openbare scholen (Consent) brengt hier de stukken in. De afgevaardigde MR-leden adviseren, geven instemming, besluiten of bespreken onderwerpen die meestal een bovenschools karakter hebben. De zaken die in de GMR aan bod komen, worden zoveel mogelijk vooraf besproken in de MR die de vergaderdata op de GMR heeft afgestemd.

Veel informatie van de GMR is openbaar toegankelijk, kijk hiervoor op: GMR website Consent

 

Vergaderdata en agenda 2022 2023

  • 13 september 2022
  • 13 december 2022
  • 14 februari 2023
  • 11 april 2023
  • 20 juni 2023

Reglement Medezeggenschapsraad